Algemene verkoopvoorwaarden

Met ingang van 24 mei 2018.

Deze algemene verkoopvoorwaarden reguleren het aanbod en de verkoop van producten op deze website www.northsails.com (website).

De producten op de website worden aangeboden en verkocht door North Sails Apparel S.p.a., gevestigd in Milaan, via Luca Signorelli 10 (btw-nummer 08768270152), volgestort kapitaal van 5.0000.000 euro PEC: tomasonitopsail@legalmail.it, onderdeel van NSG Apparel BV Group (North Sails).

1. Toepassingsbereik

1.1 De verkoop van producten via de website (producten) valt onder 'koop op afstand', gereguleerd volgens hoofdstuk I, titel III (art. 45 en verder) van wetsbesluit nr. 206 van 6 september 2005 (consumentenwetboek) en wetsbesluit nr. 70 van 9 april 2003, inzake de regels en voorschriften van elektronische handel.

1.2 De algemene verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd en/of aangepast worden. Eventuele wijzigingen en/of nieuwe voorwaarden zijn geldig vanaf het moment dat ze op de website worden gepubliceerd. Daarom wordt, voor het plaatsen van een bestelling, aan gebruikers gevraagd om de website regelmatig te bezoeken. Zo kunnen ze steeds de meest actuele versie van de algemene verkoopvoorwaarden lezen. De toepasselijke algemene voorwaarden zijn de voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat de bestelling via de website wordt geplaatst.

1.3 Huidige algemene verkoopvoorwaarden zijn niet beschikbaar voor of van toepassing op de verkoop van producten of levering van diensten door andere bedrijven dan North Sails Apparel, die via links, banners of andere hyperlinks op de website gepresenteerd worden. Controleer hun verkoopvoorwaarden alvorens een commerciële transactie met deze partijen te sluiten. North Sails is niet verantwoordelijk voor de levering van diensten en/of verkoop van producten die door deze personen worden gemaakt.

2. Aankopen op de website

2.1 U mag onze website alleen gebruiken als u 18 jaar of ouder bent.

2.2 U kunt alleen profiteren van de speciale verkopen/aanbiedingen op de website als u een eindklant bent, zoals beschreven in art. 3, par. 1, let. a) van het wetsbesluit 206/2005 (consumentenwetboek). Een eindklant is een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

2.3 Winkeliers of handelaars of mensen in het algemeen die de producten willen kopen om ze opnieuw te verkopen, kunnen niet kopen via de website.

Het is de genoemde personen verboden om zich te registreren op de website en om hier te kopen.

2.4 North Sails kan alle ontvangen bestellingen weigeren of annuleren als deze afkomstig zijn van (i) een gebruiker met wie een juridisch conflict bestaat; (ii) een gebruiker die de algemene verkoopvoorwaarden in het verleden al heeft overtreden; (iii) een gebruiker die op verschillende manieren fraude heeft gepleegd, in het bijzonder creditcardfraude bij het uitvoeren van betalingen; (iv) een gebruiker die foutieve, incomplete, onnauwkeurige of onjuiste identificatiegegevens heeft doorgegeven, of die North Sails niet de aangevraagde documenten gestuurd heeft of die North Sails ongeldige documenten gestuurd heeft; (v) een gebruiker die niet voldoende solvabiliteitsgaranties heeft.

3. Registratie op de website

3.1 Zowel geregistreerde als niet-geregistreerde gebruikers kunnen producten kopen via de website. Registratie op de website is gratis. Om via de website te registreren moet de eindklant het registratieformulier invullen. Dit formulier is te vinden door op een willekeurige pagina van de website op de link 'Inloggen' te klikken.

3.2 De registratiegegevens mogen alleen worden gebruikt door de gebruiker die ze aangemaakt heeft. Ze mogen niet aan anderen worden verstrekt. De gebruiker zegt toe deze geheim te houden en zorgt ervoor dat niemand ze kan gebruiken. Daarnaast zegt de gebruiker toe om North Sails direct op de hoogte te stellen, volgens de wijze die aangegeven is in art. 14, als er sprake is van ongeoorloofd gebruik en/of openbaarmaking ervan.

De gebruiker garandeert dat de persoonlijke informatie die tijdens het registratieproces wordt verstrekt, juist en volledig is. De gebruiker vrijwaart North Sails van schade, verplichting tot schadevergoeding en/of boetes als gevolg van en/of gerelateerd aan de overtreding van deze registratieregels door de gebruiker of de opslag van registratiegegevens.

4. Informatie over het sluiten van de overeenkomst

4.1 North Sails informeert de gebruiker, overeenkomstig het wetsbesluit van 9 april 2003, nr. 70, over de maatregelen met betrekking tot elektronische handel, dat:

- de gebruiker voor het sluiten van een koopovereenkomst voor een of meerdere producten op de website een elektronisch bestelformulier moet invullen en dit elektronisch naar North Sails moet verzenden. Dit gebeurt volgens de instructies die gegeven worden op de verschillende pagina's die doorlopen worden tijdens de stappen in het aankoopproces;

- de overeenkomst is succesvol tot stand gekomen als het bestelformulier aankomt op de server van North Sails;

- zodra het bestelformulier is geregistreerd en de betaling voor het volledige bedrag geautoriseerd en ontvangen is, zal North Sails de bestelbevestiging naar de gebruiker versturen. Dit gebeurt per e-mail op het aangegeven e-mailadres. Hierin worden de algemene verkoopvoorwaarden herhaald en zijn specifieke voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn opgenomen. Ook bevat deze bevestiging alle informatie over het gekochte product, een gedetailleerde prijsweergave, de gebruikte betaalmethode, de informatie over het herroepingsrecht, de verzendkosten en eventuele extra kosten en de contactgegevens van de klantenservice, waar de gebruiker terecht kan voor hulp en/of klachten. De gebruiker wordt vriendelijk verzocht om de e-mail als aankoopbewijs te bewaren. De algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling, de instructies met betrekking tot het herroepingsrecht en het formulier voor het herroepen van de bestelling, volgens art. 10, zal worden bevestigd aan de e-mail met daarin de leveringsinformatie van het/de gekochte product(en).

- het bestelformulier wordt in de database van North Sails bewaard zolang dit nodig is voor de voorbereiding en levering van de bestelling en in ieder geval gedurende de periode die wettelijk is toegestaan. De klant kan dit bestelformulier controleren in zijn account.

5. Geldigheid aanbiedingen en prijzen

5.1 Alle prijzen zijn in euro's (€) en zijn inclusief belasting toegevoegde waarde (btw). Eventuele extra kosten zijn ook altijd inclusief btw en in euro's (€). Deze worden expliciet aangegeven op het bestelformulier, voordat de gebruiker dit verstuurt, en worden bovendien aangegeven in de e-mail met daarin de bestelinformatie. Belastingen en lokale heffingen naast de btw zijn uitzonderingen en dienen rechtstreeks aan de vervoerder te worden betaald.

5.2 De prijs van de producten kan op elk moment, zonder voorafgaand bericht, worden aangepast door North Sails. De prijs die de gebruiker betaalt is de prijs op het productinformatieblad met de belangrijkste productkenmerken (pagina met productdetails) op het moment van aankoop. Eventuele prijswijzigingen die worden doorgevoerd na het plaatsen van de bestelling, leiden niet tot prijswijzigingen (hoger of lager) voor de gebruiker.

5.3 North Sails kan via de website producten verkopen tegen kortingsprijzen. De volledige prijs op de website (doorgestreepte prijs) is de basis die North Sails gebruikt om de korting te berekenen. Dit is de officiële prijs die op de website wordt gepubliceerd.

Let op: doorgestreepte prijzen kunnen een indicatie geven van de waarde van het product, maar kunnen verschillen van prijzen voor dezelfde producten in fysieke winkels.

6. Aankooporders – informatie over de producten

6.1 North Sails beheert de aankooporder en zal de levering van het gekochte product alleen doorzetten na ontvangst van de betaalbevestiging voor het volledige bedrag, bestaande uit de verkoopprijs, eventuele verzendkosten (indien van toepassing) en eventuele extra kosten, zoals aangegeven op het bestelformulier (totaalbedrag). Als de betaling van het totaalbedrag niet slaagt of de betaling niet bevestigd kan worden, dan wordt de koopovereenkomst niet voltooid en beëindigd, in navolging van artikel 1456 van het Italiaans burgerlijk wetboek. De gebruiker wordt direct na verzending van de bestelling via de website geïnformeerd over de beëindiging van de overeenkomst en de annulering van de bestelling.

6.2 De producten blijven tot volledige ontvangst van het totaalbedrag bij North Sails. Het risico van schade of verlies van de producten niet veroorzaakt door North Sails wordt automatisch overgedragen op de gebruiker als hij/zij, of een aangewezen derde partij anders dan de vervoerder, fysiek in het bezit komt van de producten.

6.3 Elk product heeft een pagina met productdetails. De afbeeldingen en beschrijvingen op de website geven een zo natuurgetrouw mogelijke weergave van de kenmerken van de producten. De kleuren van de producten kunnen afwijken van de werkelijkheid. Dit komt door instellingen van elektronische systemen of de verschillende computers die worden gebruikt om ze te bekijken. De productafbeeldingen op de productpagina kunnen ook afwijken in afmeting of vanwege aanvullende accessoires. Daarom moeten de afbeeldingen gebruikt worden als indicatie. Voor de koopovereenkomst wordt ervan uitgegaan dat de beschrijving van het product in het bestelformulier dat door de gebruiker verstuurd wordt, waarheidsgetrouw is.

7. Beschikbaarheid van de producten

7.1 De voorraad van de producten die op de website worden aangeboden, is beperkt. Het kan tijdens het koopproces voorkomen dat meerdere gebruikers hetzelfde product op hetzelfde moment kopen en dat het product na het verzenden van de bestelling niet meer beschikbaar is.

7.2 Als het aangekochte product niet meer beschikbaar is, dan wordt de gebruiker hier per e-mail direct van op de hoogte gesteld, zonder afbreuk te doen aan de wettelijke rechten van de gebruiker en in het bijzonder die in hoofdstuk XIV, titel II van boek IV van het Italiaans burgerlijk wetboek. De gebruiker heeft het recht de overeenkomst direct te ontbinden, zonder afbreuk te doen aan het recht op schadevergoeding, volgens en voor zover aangegeven in art. 61, paragraaf IV en V van het consumentenwetboek. Als de gebruiker het recht om de overeenkomst te ontbinden wil uitoefenen, zie art. 61, paragraaf IV en V van het consumentenwetboek. Als het totaalbedrag betaald is, dan zal North Sails dit bedrag, zonder afbreuk te doen aan enig recht op schadevergoeding, onmiddellijk en uiterlijk binnen 15 werkdagen vanaf het moment dat de bestelling verstuurd is, terugbetalen. North Sails zal per e-mail communiceren over het terug te betalen bedrag. Het bedrag wordt terugbetaald op dezelfde manier als de gebruiker voor de aankoop heeft gebruikt. Eventuele vertragingen in de terugbetaling kunnen veroorzaakt worden door het type bank, het type creditcard of de betalingsoplossing van de gebruiker. De valutadatum zal in ieder geval gelijk zijn aan de datum waarop het bedrag in rekening is gebracht.

7.3 Als bestellingen bestaan uit meerdere producten (meervoudige bestelling) en een of enkele artikel(en) van de bestelling zijn niet beschikbaar, stelt North Sails de gebruiker hiervan op de hoogte – zonder afbreuk te doen aan de wettelijke rechten van de gebruiker, met name die in hoofdstuk XVI van titel II van boek IV van het Italiaans burgerlijk wetboek en zonder afbreuk te doen aan de toepassing van art. 7.2 of voor zover de onbeschikbaarheid betrekking heeft op alle producten van de meervoudige bestelling. Als het product/de producten onbeschikbaar blijken te zijn, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst direct te ontbinden, zonder afbreuk te doen aan het recht op schadevergoeding in navolging van en zoals bedoeld in art. 61, paragraaf IV en V van het consumentenwetboek. Als de gebruiker het recht om de overeenkomst te ontbinden wil uitoefenen, volgens art. 61, paragraaf IV en V van het consumentenwetboek, omdat dit/deze product(en) niet beschikbaar zijn of liever gezegd, als de betaling van het totaalbedrag reeds voldaan is, dan zal North Sails het bedrag voor dit/deze product(en) onmiddellijk en uiterlijk binnen 15 werkdagen vergoeden, inclusief verzendkosten en zonder afbreuk te doen aan enig recht op een schadevergoeding. Hierbij wordt het bedrag berekend volgens art. 8.3 (zie hieronder). Dit geldt ook voor eventuele extra kosten die specifiek met deze producten te maken hebben (deelbedrag). North Sails zal per e-mail communiceren over het terug te betalen bedrag. Het bedrag wordt terugbetaald via dezelfde betaalwijze als de gebruiker voor de aankoop heeft gebruikt. Eventuele vertragingen in de terugbetaling kunnen veroorzaakt worden door het type bank, het type creditcard of de betaalmethode van de gebruiker. De valutadatum zal in ieder geval gelijk zijn aan de datum waarop het bedrag in rekening is gebracht. Het ontbinden van een volledige meervoudige bestelling is alleen mogelijk als er een duidelijke en bewezen relatie bestaat tussen de onbeschikbare producten en de andere beschikbare producten in de meervoudige bestelling.

8. Levering van de gekochte producten

8.1 North Sails levert wereldwijd producten. Waar nodig worden leveringsbeperkingen via de website gecommuniceerd.

8.2 Voor geregistreerde gebruikers is verzending, tenzij anders aangegeven op de website, gratis. Voor niet-geregistreerde gebruikers is verzending gratis bij een bestelbedrag van € 100 of meer, tenzij anders aangegeven op de website. Als de gebruiker vrachtkosten moet betalen voor een bestelling, dan wordt dit bedrag expliciet en apart vermeld (in euro's en inclusief btw) tijdens het koopproces. Dit wordt ook aangegeven in de samenvatting van de bestelling en in ieder geval voor het verzenden van de bestelling. Als de leverdatum niet specifiek wordt aangegeven, dan zal de levering in ieder geval plaatsvinden binnen 30 dagen na de ingangsdatum van de overeenkomst.

8.3 Bij een gedeeltelijke herroeping van meervoudige bestellingen wordt het terug te betalen bedrag aan verzendkosten naar rato verrekend op basis van de waarde van het geannuleerde product.

8.4 Aan de leveringsverplichting is voldaan als de gebruiker het/de product(en) heeft ontvangen of in ieder geval bekeken.

Het is aan de gebruiker om de conditie van het product dat hij ontvangen/geaccepteerd en opgehaald heeft te controleren. Rekening houdend met het feit dat het risico verlies en/of beschadiging van de producten, om redenen die niet aan North Sails toegeschreven kunnen worden, wordt overgedragen aan de gebruiker zodra de gebruiker of iemand die hij/zij heeft aangewezen (niet de vervoerder) het product in ontvangst neemt, wordt de gebruiker aanbevolen om het aantal producten te controleren, te bekijken of de dozen en verzegeling onbeschadigd, niet nat of aangepast is. De gebruiker wordt vriendelijk gevraagd om, in het eigen belang, eventuele defecten te noteren op de transportbon van de vervoerder en de doos/dozen onder voorbehoud te accepteren. Als de gebruiker de levering van het/de product(en) accepteert zonder voorbehoud, kan hij geval van verlies of schade aan de/het product(en) geen juridische actie ondernemen tegen de vervoerder, tenzij er het verlies of de schade het resultaat zijn van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van die vervoerder. Gedeeltelijk verlies of schade die op het moment van levering niet zichtbaar was vormt hierop een uitzondering. Die schade moet dan direct na ontdekking en uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de doos/dozen gemeld worden. Als de doos/dozen duidelijke tekenen van sabotage of verandering vertonen, adviseren we de gebruiker om dit zo snel mogelijk door te geven aan de klantenservice. De toepassing van het herroepingsrecht en de wettelijke garanties van conformiteit zijn altijd geldig. De vervoerder doet twee afleverpogingen; daarna verstuurt de vervoerder het/de product(en) terug naar North Sails. Die zal zorgdragen voor een terugbetaling aan de gebruiker, via dezelfde betaalmethode als die gebruikt is bij het plaatsen van de bestelling. Bij aflevering hoeft niets aan de vervoerder betaald te worden, tenzij er sprake is van belastingen en lokale heffingen naast de btw.

8.5 Als het aangekochte product niet of laat geleverd wordt vergeleken met de levertermijn die tijdens het aankoopproces en in de bestelbevestiging wordt aangegeven, dan zal art. 61 van het consumentenwetboek worden toegepast.

North Sails zal in ieder geval de gebruiker per e-mail op de hoogte stellen van de leveringsvertraging (e-mailmelding vertraging) en een nieuwe leveringstermijn aangegeven, indien beschikbaar (nieuwe leveringstermijn), onverlet de rechten van de gebruiker volgens art. 61 van het consumentenwetboek en de gebruikelijke wettelijke bescherming die de gebruiker altijd geniet, in het bijzonder die volgens hoofdstuk XIV van titel I van boek IV van het Italiaans burgerlijk wetboek.

9. Betaalwijzen

9.1 De producten kunnen betaald worden via creditcard, PayPal, iDeal, overschrijving en Klarna, afhankelijk van het land. Als deze betaalwijzen voor bepaalde producten niet gebruikt kunnen worden, dan kan de gebruiker de informatie hierover vinden op de website of uiterlijk aan het begin van het aankoopproces.

9.2 North Sails stuurt alleen een factuur als de gebruiker hier uitdrukkelijk om vraagt en tijdens het aankoopproces aangeeft dat hij deze wil ontvangen. De gebruiker verstrekt alleen juiste gegevens voor de factuur en de gebruiker is verplicht om North Sails te vrijwaren van schade die kan voortkomen uit het niet verstrekken van de juiste informatie, waaronder boetes die worden uitgegeven door bevoegde instanties.

9.3 Betaling per creditcard of debetkaart

9.3.1 De producten kunnen via de website per creditcard of debetkaart betaald worden. North Sails accepteert creditcards van VISA, Mastercard en American Express. Deze creditcards worden in de voettekst op elke pagina van de website vermeld. De creditcard van de gebruiker wordt niet belast op het moment dat de bestelling verzonden wordt.

De kaart wordt pas belast nadat (i) de creditcardgegevens die tijdens het betaalproces zijn opgegeven gecontroleerd zijn (ii) en nadat het bedrijf dat de creditcard uitgeeft de betaling heeft goedgekeurd.

9.3.2 Om de veiligheid van betalingen via de website te garanderen en fraude te voorkomen, behoudt North Sails zich het recht voor om de gebruiker per e-mail te vragen om een dubbelzijdige kopie van zijn identiteitskaart. Als er sprake is van een andere kaarthouder, dan behoudt North Sails zich het recht voor om ook te vragen om de identiteitskaart van die persoon. Het identiteitsdocument moet geldig zijn. North Sails geeft in de e-mail aan binnen hoeveel tijd deze toegestuurd moet worden. Dit zal maximaal binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek door de gebruiker zijn. De bestelling wordt opgeschort tot het identiteitsdocument is aangeleverd. De gebruiker moet de aangevraagde documenten voor de aangegeven deadline versturen.

9.3.3 Als North Sails de aangevraagde documenten niet ontvangt binnen termijn die in de e-mail is aangegeven, of verlopen of ongeldige documenten ontvangt, wordt de overeenkomst in navolging van art. 1456 van het Italiaans burgerlijk wetboek als ontbonden beschouwd. De bestelling wordt dan geannuleerd, onverminderd het recht dat North Sails kan hebben op schadevergoeding vanwege het niet-conforme gedrag van de gebruiker. North Sails zal de gebruiker per e-mail, binnen maximaal 5 werkdagen na het verloop van de deadline of de verzending van de aangevraagde documenten, op de hoogte stellen van de beëindiging van de overeenkomst. Dit resulteert in annulering van de bestelling en een terugbetaling van het totaalbedrag.

9.3.4 Als North Sails geldige documenten ontvangt binnen de termijn die in de e-mail is aangegeven (art. 9.3.2), dan gaat de levertijd in vanaf het moment waarop de documenten ontvangen zijn.

9.3.5 Vertrouwelijke creditcardgegevens (creditcardnummer, vervaldatum, veiligheidscode) zijn versleuteld en worden rechtstreeks verzonden naar de betalingsprovider. Ze worden niet verstuurd via de servers die North Sails gebruikt. North Sails heeft dus geen toegang tot en bewaart geen creditcardgegevens van de gebruiker met betrekking tot de betaling van de producten, met uitzondering van de gegevens met betrekking tot de kaarthouder, zoals aangegeven in de artikelen 9.3.2 en 9.3.3.

9.4 Betaling via PayPal en directe overschrijving

9.4.1 Producten die via de website worden gekocht, kunnen via PayPal worden betaald. Als een gebruiker kiest voor PayPal als betaalmethode, dan wordt hij doorverwezen naar de website www.paypal.it, waar de producten volgens de aangegeven procedure, de regels van PayPal en de algemene contractvoorwaarden die zowel de gebruiker als PayPal onderschrijven, betaald worden. De gegevens die op de website van PayPal worden ingevoerd, worden rechtstreeks behandeld door PayPal en worden niet verzonden aan of gedeeld met North Sails. North Sails kan op geen enkele wijze gegevens verkrijgen of bewaren over de creditcardgegevens die gekoppeld zijn aan het PayPal-account van de gebruiker. Dit geldt ook voor andere gegevens of betaalmethoden die gekoppeld zijn aan dit account.

9.4.2 Als er via PayPal betaald wordt, dan brengt PayPal het totaalbedrag bij de gebruiker in rekening op het moment dat de overeenkomst via de website wordt aangegaan. Bij ontbinding van het aankoopcontract en als er sprake is van een terugbetaling, dan wordt het terug te betalen bedrag gecrediteerd op het PayPal-gebruikersaccount. De termijn waarin dit gebeurt hangt volledig af van PayPal en het bankensysteem. North Sails kan, nadat het heeft aangegeven dat dit account een terugbetaling dient te ontvangen, niet meer verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen of ontbrekende terugbetalingen. Als er sprake is van een geschil, dan dient de gebruiker rechtstreeks contact op te nemen met PayPal.

9.4.3 Bij directe overschrijvingen geldt hetzelfde proces als bij PayPal. In dit geval wordt de gebruiker doorverwezen naar de website www.sofort.com.

9.4.4 Als er betaald wordt via iDeal, dan geldt eveneens hetzelfde proces als bij PayPal. Dan wordt de gebruiker doorgeleid naar de iDeal-pagina van de betreffende bank.

9.5 Betaling bij levering (verzending onder rembours)

9.5.1 Het is mogelijk om de via de website bestelde producten onder rembours te verzenden. Dan dient betaald te worden aan de vervoerder. Als de gebruiker deze betaalwijze kiest, dan ontvangt de gebruiker per e-mail een verzendbevestiging van de bestelling, met het totaalbedrag dat bij levering aan de vervoerder betaald moet worden.

9.5.2 De vervoerder mag de gekochte producten alleen afleveren als het totaalbedrag voldaan wordt. Als het totaalbedrag niet voldaan wordt aan de vervoerder, dan wordt de overeenkomst als ontbonden beschouwd, in navolging van art. 1456 van het burgerlijk wetboek. De bestelling wordt dan geannuleerd. North Sails behoudt wel het recht op eventuele compensatie voor geleden schade vanwege het niet-conforme gedrag van de gebruiker. De gebruiker wordt binnen maximaal 5 werkdagen na beëindiging van de overeenkomst per e-mail op de hoogte gesteld van de ontbinding van de overeenkomst en de bestelling wordt geannuleerd.

10. Herroepingsrecht

10.1 De eindklant heeft het recht om overeenkomsten met North Sails te herroepen, zonder hiervoor kosten te hoeven betalen. Dit recht geldt gedurende veertien (14) kalenderdagen (herroepingsperiode) en de gebruiker hoeft hiervoor geen specifieke reden op te geven. De herroepingsperiode vervalt na 14 dagen:

a) bij bestelling van een enkel product, vanaf de dag van ontvangst van het product door de gebruiker of een door de gebruiker aangewezen derde persoon (niet de vervoerder); of

b) als er sprake is van een meervoudige bestelling met aparte leveringen, vanaf de dag van ontvangst van het laatste product door de gebruiker of een door de gebruiker aangewezen derde persoon (niet de vervoerder); of

c) bij een bestelling die te maken heeft met de levering van een product in verschillende batches of onderdelen, vanaf de dag dat de gebruiker of een door de gebruiker aangewezen derde persoon (niet de vervoerder) de laatste batch of het laatste onderdeel ontvangt.

10.2 De gebruiker kan het herroepingsrecht uitoefenen door hiervan melding te doen bij North Sails voor het aflopen van de herroepingsperiode.

10.3 Hiervoor kan de gebruiker:

(a)  het herroepingsformulier (herroepingsformulier) op de website gebruiken, dat vóór het afsluiten van de overeenkomst via een speciale link te vinden is. Daarnaast kan de link 'Herroepingsrecht' te allen tijde worden gebruikt. Deze is te vinden op de website en wordt toegevoegd aan de leveringsbevestiging; of

(b)  een expliciete verklaring van de gebruiker dat hij gebruik wil maken van het herroepingsrecht (verklaring van herroeping) versturen.

Het herroepingsformulier of de verklaring van herroeping moet, afhankelijk van het gebruikte middel, worden verstuurd naar de volgende contactpersonen: North Sails Apparel S.p.a., Rapallo, via Enrico Toti 59 (16035); e-mail: webcustomercare@northsails.com.

Als de gebruiker gebruik wil maken van het herroepingsrecht, dan moet dit gebeuren binnen de herroepingsperiode. De bewijslast hiervan ligt bij de gebruiker, daarom is het in het belang van de gebruiker om de herroeping via een duurzaam middel aan North Sails te communiceren.

10.4 Als de gebruiker de/het product(en) wil retourneren en de herroepingsverklaring volgens art. 10 heeft verzonden, zal de klantenservice van North Sails contact opnemen met de gebruiker. Deze geeft instructies over de retournering van de goederen, de te gebruiken vervoerder en de ophaaldatum. Kosten voor het terugsturen van het/de product(en) komen voor rekening van North Sails. De gebruiker is verantwoordelijk voor het terugsturen van het/de product(en) naar North Sails; het product is teruggestuurd als het is overgedragen aan de vervoerder.

Als de gebruiker tijdens het plaatsen van de bestelling een kortingscode (zie sub 11) gebruikt heeft om het product te kopen waarvoor gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht, dan zal alleen het door de gebruiker betaalde bedrag worden terugbetaald. De kortingscode wordt niet vergoed.

10.5 Als de gebruiker zich uit de overeenkomst terugtrekt, dan zal North Sails het totaalbedrag dat de gebruiker voor het product betaald heeft terugbetalen. Dit bedrag is, indien van toepassing, inclusief verzendkosten en wordt onmiddellijk of uiterlijk binnen 14 kalenderdagen nadat North Sails geïnformeerd is over de beslissing, teruggestort. Voor de terugbetaling wordt dezelfde betaalwijze gebruikt als die de gebruiker voor de originele aankoop heeft gebruikt. De gebruiker betaalt geen kosten voor deze terugbetaling.

Op de website staan instructies over de herroeping met alle informatie over hoe het herroepingsrecht uitgeoefend kan worden. Deze worden vóór het sluiten van de overeenkomst weergegeven via een speciale link en daarna via de link 'Herroepingsrecht' die in de voettekst van de website staat en is toegevoegd aan de leveringsbevestiging.

10.6 Bij een gedeeltelijke herroeping worden de verzendkosten terugbetaald volgens de berekening in art. 8.3.

10.7 Als het product anders gebruikt wordt dan noodzakelijk is om de functies en werking van het product te testen, is de gebruiker verantwoordelijk voor de eventuele waardevermindering. Het product moet onderhouden, behandeld en gecontroleerd worden met normale zorgvuldigheid en intact, volledig en functioneel geretourneerd worden, inclusief alle accessoires en boekjes, labels en het zegel – indien aanwezig. Het product moet intact en onveranderd zijn, perfect geschikt zijn voor het bedoelde gebruik en vrij zijn van tekenen van slijtage of vuil. De herroeping wordt toegepast op het volledige product. Het kan dus niet worden uitgeoefend voor bepaalde delen en/of accessoires (dit zijn geen aparte producten) van het product.

10.8 Als het herroepingsrecht niet is uitgeoefend overeenkomstig de voorzieningen van de toepasselijke wetgeving, dan resulteert dit niet in ontbinding van de overeenkomst en is er dientengevolge geen recht op terugbetaling. North Sails zal de gebruiker binnen 5 dagen na ontvangst van het product op de hoogte stellen van de weigering van het verzoek tot herroeping. Als het product al door North Sails ontvangen is, dan blijft het bij North Sails en kan de gebruiker dit op eigen kosten en verantwoordelijkheid komen afhalen.

10.9 Als het product waarvoor gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht in waarde verminderd is vanwege een bewerking die niet noodzakelijk was om de aard, functie en werking van het product vast te stellen, dan wordt de waardevermindering verrekend met het terug te betalen bedrag. North Sails zal de gebruiker binnen 5 werkdagen na ontvangst van het product op de hoogte stellen van de lagere terugbetaling. Als de terugbetaling al uitgevoerd is, dan zal North Sails de gebruiker laten weten op welke bankrekening de gebruiker de waardevermindering alsnog kan overmaken.

10.10 Als het herroepingsrecht niet kan worden uitgeoefend via een van de juridische veronderstellingen, dan zal de gebruiker hierover specifiek en expliciet worden geïnformeerd op de pagina met productinformatie en, in ieder geval, tijdens het aankoopproces. Pas daarna kan de gebruiker de bestelling verzenden. Volgens art. 59 van het consumentenwetboek kan de gebruiker het herroepingsrecht niet uitoefenen in de volgende situaties:

(i) als de verkoop een op maat gemaakt product betreft of als het product duidelijk gepersonaliseerd is;

(ii) als de verkoop verzegelde producten betreft die na levering geopend zijn en vanwege hygiënische of gezondheidsgerelateerde redenen niet geretourneerd kunnen worden.

10.11 North Sails geeft de gebruiker, los van het herroepingsrecht, een retourmogelijkheid volgens de algemene voorwaarden. Deze zijn te lezen op de pagina 'Retourneren' op de website. Het retourrecht is een aanvulling en vervangt niet het herroepingsrecht dat hierboven genoemd wordt.

11. Kortingscodes

11.1 De gebruiker kan door North Sails uitgegeven kortingscodes ook gebruiken op de website. Als de waarde van de kortingscode lager is dan de waarde van de bestelling, dan kan de gebruiker het bestelproces voltooien door het verschil te betalen via een van de op de website aangegeven betaalwijzen.

11.2 De kortingscodes kunnen niet met elkaar gecombineerd worden. De kortingscodes kunnen ook gebruikt worden voor producten die al in de aanbieding zijn. De gebruiker kan de kortingscode niet gebruiken voor producten met een lagere waarde dan de waarde van de kortingscode. Elke kortingscode kan slechts voor één aankoop gebruikt worden. De gebruiker ontvangt geen wisselgeld als de aankoopwaarde lager ligt dan de waarde van de kortingscodes.

11.3 Als de gebruiker voor bepaalde producten geen kortingscode kan gebruiken, dan wordt dit duidelijk aangegeven op de website. Als de bestelling, om wat voor reden dan ook, door North Sails moet worden geannuleerd, dan wordt het bedrag van de kortingscode teruggestort in het persoonlijk account van de gebruiker.

11.4 De kortingscodes kunnen worden omgezet in geld.

12. Wettelijke garantie van conformiteit

Alle producten die op de website verkocht worden, vallen onder de wettelijke garantie van conformiteit, zoals aangegeven in artikel 128-135 van wetsbesluit nr. 128-135 van het consumentenwetboek (wettelijke garantie).

OP WIE DIT VAN TOEPASSING IS

De wettelijke garantie is voorbehouden aan eindklanten. Het wordt dus alleen toegepast op gebruikers die de aankoop op de website niet hebben gedaan met betrekking tot een in hun bedrijf uitgevoerde zakelijke, commerciële, ambachtelijke of beroepsactiviteit. Wie een aankoop via de website doet en geen eindklant is, krijgt te maken met de garanties rondom kwaliteitsdefecten zoals opgenomen in het Italiaans burgerlijk wetboek, met bijbehorende voorwaarden, vervaldata en beperkingen.

WANNEER HET VAN TOEPASSING IS

De verkoper is richting de eindklant aansprakelijk voor gebrek aan conformiteit op het moment van levering van het product en een dergelijk gebrek dat zich voordoet binnen de eerste twee jaar na levering. Het gebrek aan conformiteit moet binnen twee maanden na de datum waarop het ontdekt is bij de verkoper gemeld worden, anders kan de garantie komen te vervallen.

Tenzij iets anders bewezen wordt, is de aanname dat defecten die binnen zes maanden na levering van het product worden ontdekt, op dat moment al bestonden. Deze veronderstelling geldt niet als dit niet overeenkomt met de aard van het product of met het type van gebrek aan conformiteit. Vanaf de zevende maand na levering van het product ligt de bewijslast bij de gebruiker. Die moet dan bewijzen dat het gebrek aan conformiteit al aanwezig was bij levering van het product.

Om gebruik te kunnen maken van de wettelijke garantie moet de gebruiker allereerst bewijs van de datum van aankoop en bewijs van de datum van levering overleggen. Daarom is het belangrijk dat de gebruiker de factuur van North Sails, of andere documenten die de aankoopdatum en de leverdatum kunnen bevestigen (denk aan een creditcardafschrift), bewaart.

WAT IS GEBREK AAN CONFORMITEIT

Er is sprake van een gebrek aan conformiteit als het gekochte product:

-       niet geschikt is voor het gebruik waarvoor soortgelijke producten normaal gesproken wel gebruikt worden;

-       niet overeenkomt met de beschrijving van de verkoper en niet de kwaliteiten heeft van het product dat door de verkoper als voorbeeld aan de gebruiker getoond is;

-       niet de kwaliteiten en gebruikelijke prestaties heeft van een soortgelijk product, die de eindklant redelijkerwijs kan verwachten, ook op basis van de verklaringen in advertenties of labels;

-       niet geschikt is voor het specifieke doel dat de consument voor ogen had en de consument dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst naar de verkoper gecommuniceerd heeft, en deze dat geaccepteerd heeft.

Eventuele schade of storingen of andere defecten zijn uitgesloten van de wettelijke garantie als deze veroorzaakt zijn door de gebruiker, het gevolg zijn van ander gebruik van het product dan bedoeld en/of aangegeven in de technische documentatie van het product en eventuele instructies.

OPLOSSINGEN VOOR DE GEBRUIKER

Als er sprake is van een gebrek aan conformiteit en dit tijdig wordt aangegeven, dan heeft de gebruiker het recht:

-       om te kiezen tussen een gratis reparatie of vervanging van het product, tenzij de gevraagde oplossing objectief gezien onmogelijk of buitensporig duur is in vergelijking met de andere oplossing. Dan zal in dat specifieke geval bij de vervanging rekening worden gehouden met het aantal producten dat nog te koop is;

-       ten tweede (als reparatie of vervanging onmogelijk of buitensporig duur is of de reparatie of vervanging niet binnen een redelijke termijn is uitgevoerd of de eerder uitgevoerde reparatie of vervanging aanzienlijk ongemak voor de klant heeft veroorzaakt) kan te allen tijde worden gekozen voor een prijsverlaging of ontbinding van de overeenkomst.

De vereiste oplossing is buitensporig belastend als het de verkoper op onredelijke kosten jaagt in vergelijking tot de alternatieve oplossingen die uitgevoerd kunnen worden, rekening houdend met (i) de waarde van het product als er geen gebrek aan conformiteit zou zijn geweest; (ii) de mate van gebrek aan conformiteit; (iii) de mogelijkheid dat de alternatieve oplossing kan worden uitgevoerd zonder aanzienlijk ongemak voor de consument.

WAT TE DOEN ALS ER SPRAKE IS VAN EEN GEBREK AAN CONFORMITEIT

Als een product dat via de website gekocht is gedurende de looptijd van de wettelijke garantie een gebrek aan conformiteit vertoont, dan moet de gebruiker contact opnemen met de klantenservice. Dit kan via de adressen en op de manier die is aangegeven in art. 14. North Sails zal direct reageren op het bericht van het vermeende gebrek aan conformiteit en geeft aan welke procedure de gebruiker moet volgen. Daarnaast zal North Sails afspraken maken over de verzendmethodes, rekening houdend met de productcategorie waarin het product valt en/of het gemelde defect.

TERUGBETALING OF KORTING VOLGENS DE WETTELIJKE GARANTIE

Als de overeenkomst ontbonden wordt, dan betaalt North Sails het totaalbedrag terug. Dit bestaat uit de aankoopprijs van het product, de verzendkosten en eventuele extra kosten die de gebruiker betaald heeft. Als er korting wordt gegeven, dan betaalt North Sails het bedrag van de korting die met de gebruiker is afgesproken terug. De gebruiker kan er ook voor kiezen om een tegoedbon voor de website te krijgen. De waarde van deze bon is gelijk aan het bedrag van de terugbetaling of de korting waarop hij recht heeft. Het bedrag van de terugbetaling of korting wordt per e-mail aan de gebruiker gecommuniceerd. Het wordt verrekend via dezelfde betaalmethode als die de gebruiker voor de aankoop heeft gebruikt.

North Sails is niet verantwoordelijk voor enige schade die het gevolg is van onjuist gebruik en/of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant, of voor schade die voortvloeit uit onvoorziene omstandigheden of overmacht.

13. Toepasselijke wetgeving en jurisdictie; minnelijke schikkingen van geschillen – Alternatieve geschillenbeslechting/online geschillenbeslechting

13.1 De overeenkomsten die tussen de gebruikers van de website en North Sails gesloten worden, vallen onder de Italiaanse wetgeving. Het kan zijn dat gebruikers die niet in Italië wonen te maken krijgen met gunstigere en verplichte wettelijke bepalingen in het land waarin zij woonachtig zijn. Dit kan met name gelden voor de termijn van het herroepingsrecht, de termijn voor het retourneren van de producten en – als de gebruiker dit recht wil uitoefenen – de methoden en formaliteiten inzake de communicatie van deze rechten en de wettelijke garantie van conformiteit.

13.2 Met betrekking tot de eindklant is de bevoegde rechtbank voor geschillenbeslechting en uitvoering en interpretatie van deze algemene verkoopvoorwaarden de rechtbank in de (gekozen) woonplaats van de gebruiker.

13.3 Volgens art. 141-e, lid 3 van het wetsbesluit van 6 september 2005, nr. 206 (consumentenwetboek), informeert North Sails de eindklant als deze volgens art. 3, paragraaf 1, let. a van het consumentenwetboek rechtstreeks een klacht indient bij North Sails, over de manier waarop alternatieve geschillenbeslechting of minnelijke schikkingen kunnen plaatsvinden inzake overeenkomsten die gesloten zijn volgens deze algemene verkoopvoorwaarden (volgens organisaties voor alternatieve geschillenbeslechting, zoals aangegeven in art. 141-bis en daarna in het consumentenwetboek). Hierbij wordt ook aangegeven of hij deze organisaties wel of niet wil inzetten om het geschil te beslechten.

Daarnaast informeert North Sails de gebruiker in navolging van art. 3, paragraaf 1, let. a van het consumentenwetboek dat er een Europees platform voor online beslechting van consumentengeschillen is (ODR-platform). De eindklant kan het ODR-platform via de volgende link bezoeken: http://ec.europa.eu/consumers/odr/; via het ODR-platform kan de eindklant een lijst vinden met organisaties voor alternatieve geschillenbeslechting, met links naar de desbetreffende websites, zodat een online procedure gestart kan worden voor het oplossen van de geschillen waarbij hij betrokken is.

De eindklant heeft, ongeacht de uitkomst van de minnelijke schikkingsprocedure, het recht om het geschil dat voortvloeit uit deze algemene verkoopvoorwaarden alsnog voor een gewone rechter te brengen. Dit gebeurt volgens de procedures die zijn aangegeven in Deel V, titel II-bis van het consumentenwetboek.

13.4 Voor geschillen die gerelateerd zijn aan de toepassing, uitvoering en interpretatie van deze algemene verkoopvoorwaarden kan een gebruiker, als deze woonachtig is buiten Italië, maar in een lidstaat van de Europese Unie, ook een Europese procedure starten voor kleine claims. Dit is mogelijk op basis van verordening nr. 861/2007 het Europees parlement en de raad van 11 juli 2007, mits het bedrag waarop het geschil betrekking heeft niet meer is dan 2.000 euro, exclusief rente, rechten en onkosten. De tekst van deze verordening is te vinden op www.eur-lex.europa.eu.

14. Klantenservice en klachten

14.1 Een gebruiker kan altijd contact opnemen met de klantenservice voor meer informatie, communicatie, hulp of het indienen van een claim. Dit kan op de volgende manier:

-       per post, door een brief te sturen naar North Sails Customer Care, via Enrico Toti 59, 16035 Rapallo, Genua, Italië;

-       per e-mail naar webcustomercare@northsails.com;

-       telefonisch via +393346662890 (van maandag tot vrijdag, van 9.00 tot 19.00 uur);

-       per fax via +39 0185 263979;

-       door het formulier op de pagina 'Contact' in te vullen.

14.2 North Sails beantwoordt klachten binnen twee werkdagen na ontvangst.

Download PDF