PRIVACYBELEID

Verklaring betreffende de verwerking van persoonsgegevens Geldig vanaf 24 mei 2018.

1. Aard van de verwerkte gegevens, doelen van de verwerking en Verwerkingsverantwoordelijke

North Sails Apparel s.p.a., met statutaire zetel te via Luca Signorelli n. 10, Milaan, Italië (btw-nr. 08768270152), maatschappelijk kapitaal van 5.000.000,00 EUR, volledig gestort, gecertificeerde e-mail: tomasonitopsail@legalmail.it, onderdeel van de groep NSG Apparel BV (North Sails) met betrekking tot persoonsgegevens die worden verstrekt door gebruikers bij de toegang tot of de registratie op de website www.northsails.com (Website) of bij de aankoop van producten die op de Website te koop worden aangeboden.

De Verwerkingsverantwoordelijke is North Sails, tel. +39 0185.200555 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 19.00 uur); e-mail: hotmail@northsails.com.

2. Doeleinden van de verwerking

North Sails zal de door de gebruikers verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

 • (a) om gebruikers de mogelijkheid te bieden zich op de Website te registreren en om speciale diensten aan te bieden aan geregistreerde gebruikers, alsook om de afwikkeling van de aankoop van de op de Website te koop aangeboden producten en dus de afsluiting van koopovereenkomsten en de juiste uitvoering van hiermee samenhangende transacties mogelijk te maken;
 • (b) voor administratieve en/of boekhoudkundige doeleinden in verband met de registratie op de Website;
 • (c) na uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, voor de verzending door North Sails van informatieve en reclameberichten (inclusief de nieuwsbrief) met betrekking tot de op de Website te koop aangeboden producten, alsmede de uitvoering van marktonderzoek voor de meting van de mate van tevredenheid van de gebruikers (klanttevredenheid), per e-mail of per post ("marketingdoeleinden");
 • (d) na toestemming van de gebruiker, voor de analyse van zijn consumptiekeuzen en koopgedrag ("profilering") door North Sails door bepaling van de aard en de frequentie van zijn online aankopen, met het oog op de verzending van informatie- en/of reclamemateriaal dat specifiek op de interesse van de gebruiker is afgestemd, volgens de onder (c) hierboven beschreven voorwaarden;
 • (e) voor het rechtstreeks te koop aanbieden, uitsluitend via het e-mailadres dat een gebruiker bij de aankoop van een product op de Website heeft verstrekt, van soortgelijke producten, zonder dat uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de gebruiker noodzakelijk is, en voor zover de gebruiker zijn recht op bezwaar volgens artikel 3 hieronder niet uitoefent (zogenaamde "soft spamming");
 • (f) voor het beantwoorden van vragen van de gebruiker.
 • (g) indien een gebruiker die niet op de Website is ingelogd het bestellingsproces afbreekt zonder zijn bestelling te voltooien, voor het verzenden van een e-mail om de gebruiker alsnog de mogelijkheid te bieden zijn aankoop te voltooien. De rechtsgrond voor de verwerking is de uitvoering van op verzoek van de betrokkene genomen precontractuele maatregelen.

Gevoelige gegevens

North Sails verwerkt geen gevoelige of justitiële gegevens van de gebruikers.

IP-adressen en logbestanden

North Sails bewaart met inachtneming van de wettelijke bepalingen de logbestanden en de IP-adressen die worden gebruikt bij een online aankoop, teneinde eventuele fraude bij online transacties te voorkomen en op te sporen.

3. Verstrekking van de gegevens en gevolgen wanneer de gebruiker niet met de verwerking instemt

De verstrekking van de gegevens voor de onder (a) en (b) van artikel 2 hierboven genoemde doeleinden is geheel vrijwillig. Aangezien deze verwerking echter noodzakelijk is om registratie op de Website en de afwikkeling van de online aankoop mogelijk te maken, zal een weigering van de gebruiker om de gegevens in kwestie te verstrekken tot gevolg hebben dat hij zich niet op de Website kan registreren en de online aankoop niet kan worden uitgevoerd.

Voor wat betreft de onder (c) van artikel 2 hierboven genoemde doeleinden ("marketingdoeleinden"), is de toestemming voor de verwerking geheel vrijwillig. Indien de gebruiker hiervoor geen toestemming verleent, heeft dit geen gevolgen voor de mogelijkheid om zich op de Website te registreren en/of aankopen op de Website te doen, en heeft dit uitsluitend tot gevolg dat de gebruiker geen informatieve en reclameberichten van North Sails betreffende de op de Website te koop aangeboden producten – inclusief de nieuwsbrief – kan ontvangen voor wat betreft de producten van North Sails of van derden, alsmede voor de uitvoering van marktonderzoek, onder andere voor de beoordeling van de mate van tevredenheid van de gebruikers (customer satisfaction), per e-mail of per post.

Indien de gebruiker geen toestemming verleent voor de verwerking van persoonsgegevens voor de onder (d) van artikel 2 hierboven genoemde doeleinden ("profilering"), heeft dit tot gevolg dat het voor North Sails niet mogelijk is de aard en de frequentie van de online aankopen van de gebruiker te bepalen met het oog op de verzending aan de gebruiker van informatie- en/of reclamemateriaal dat specifiek op zijn interesse is afgestemd.

De verstrekking van gegevens voor het onder (f) van artikel 2 genoemde doeleinde is geheel vrijwillig, maar indien de gebruiker de gegevens niet verstrekt, kan North Sails niet aan de aanvragen van de gebruiker voldoen.

De verstrekking van gegevens voor het onder (g) van artikel 2 genoemde doeleinde is geheel vrijwillig, maar indien de gebruiker de gegevens niet verstrekt, kan hij niet deelnemen aan het LOYALTY PROGRAM van North Sails.

De gebruiker kan in alle gevallen de toestemming die hij heeft verleend voor de verwerking voor de onder (c) ("marketingdoeleinden") en (d) ("profilering") beschreven doeleinden intrekken, of bezwaar aantekenen tegen de verwerking voor de onder (e) ("soft spamming") en (g) genoemde doeleinden:

 • - door via de in artikel 1 hierboven genoemde adressen contact op te nemen met North Sails;
 • - door op de daarvoor bestemde link in de voettekst van elke door North Sails verzonden reclame-e-mail te klikken. Deze manier van bezwaar aantekenen is ook van toepassing voor de verzending van berichten per post.

Onverminderd het voorgaande kan de gebruiker te allen tijde gebruikmaken van zijn recht om bezwaar aan te tekenen, door contact op te nemen met North Sails via de in artikel 1 hierboven vermelde contactgegevens.

4. Doorgifte van gegevens

De door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens, die voor de in artikel 2 hierboven beschreven doeleinden werden verzameld, kunnen worden bekendgemaakt of doorgegeven aan:

 • - de personeelsleden en/of medewerkers van North Sails voor de uitvoering van administratieve taken, boekhouding en IT- en logistieke ondersteuning voor zover zij handelen als verwerker of met de verwerking belast zijn;
 • - de betrokkenen die de transacties van de online betalingen beheren;
 • - alle publieke en/of private betrokkenen, rechts- en/of natuurlijke personen (bureaus voor rechtsadvies, administratief advies of belastingadvies), wanneer doorgifte noodzakelijk of nuttig blijkt voor de juiste vervulling van contractuele verplichtingen die zijn aangegaan in verband met de via de Website verleende diensten, en van wettelijke verplichtingen;
 • - alle betrokkenen (met inbegrip van overheidsinstanties) die op grond van wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen toegang hebben tot de gegevens;
 • - vervoersbedrijven en betrokkenen die belast zijn met het bezorgen en/of ophalen van gekochte producten;
 • - het bedrijf dat namens North Sails nieuwsbrieven en andere informatieve berichten verzendt.

Niet alle persoonsgegevens die door de gebruiker in verband met zijn registratie op de Website en/of zijn aankoop op de Website worden verstrekt, worden doorgegeven. De actuele lijst van verwerkers en betrokkenen die met de verwerking belast zijn, kan bij de zetel van de Verwerkingsverantwoordelijke worden geraadpleegd.

5. Bewaring van gegevens

De gegevens van de gebruiker worden slechts bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van de aangeboden diensten. Wanneer een account op de Website op initiatief van de gebruiker wordt gesloten, worden de daarin opgenomen gegevens om administratieve redenen bewaard voor een periode van hoogstens drie maanden, behoudens eventuele specifieke wettelijke verplichtingen inzake het bewaren van boekhoudkundige documentatie of het bewaren van gegevens om redenen in verband met de openbare veiligheid.

6. Recht op toegang tot persoonsgegevens

De gebruiker heeft het recht:

 • a) een bevestiging te ontvangen of er al dan niet persoonsgegevens over hem bestaan en of deze in een begrijpelijke vorm werden doorgegeven; zijn toestemming op elk gewenst moment in te trekken, hetgeen geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de toestemming die vóór intrekking werd verleend;
 • b) inlichtingen te ontvangen over:
  • - de oorsprong van de persoonsgegevens, de doeleinden en de wijzen van verwerking, de toegepaste logica in geval van verwerking met behulp van elektronische hulpmiddelen;
  • - de identificatiegegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke;
  • - de betrokkenen of de soorten betrokkenen waaraan de gegevens kunnen worden doorgegeven of bekendgemaakt, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger die is aangewezen voor het grondgebied van de staat, verwerker of met verwerking belaste betrokkene;
 • c) het volgende te verkrijgen:
  • - de aanpassing, rectificatie of aanvulling van de gegevens die betrekking op hem hebben;
  • - de verwijdering, anonimisering of blokkering van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, met inbegrip van de gegevens waarvan bewaring noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of vervolgens werden bewerkt;
  • - de bevestiging dat de in de voorgaande punten genoemde handelingen, met inbegrip van de inhoud, zijn bekendgemaakt aan degenen waaraan de gegevens zijn doorgegeven of doorgezonden, behalve wanneer de nakoming van deze verplichting onmogelijk blijkt of de inzet van middelen vereist die duidelijk onevenredig zijn met het recht dat wordt beschermd;
  • - de portabiliteit van de gegevens;
 • d) gedeeltelijk of volledig bezwaar aan te tekenen:
  • - om gegronde redenen, tegen de verwerking van gegevens die betrekking op hem hebben maar wel relevant zijn voor het doel van de gegevensverzameling;
  • - tegen de verwerking van gegevens die betrekking op hem hebben met het doel om commerciële informatie te verzamelen, reclamemateriaal te verzenden, rechtstreeks producten te verkopen, marktonderzoek te verrichten of commerciële communicatie uit te voeren.
 • De bovengenoemde rechten kunnen worden uitgeoefend middels een verzoek aan de Verwerkingsverantwoordelijke via de in artikel 1 genoemde contactgegevens.